Juli 2017: Symposium Lokale seniorenbehoefte in beeld

Ruim 120 vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties waren aanwezig bij de lancering van de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Dit gebeurde tijdens het symposium ‘Lokale seniorenbehoefte in beeld’. De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente.

Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen zelf de hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in hun woon- en leefomgeving echt belangrijk vinden en kan een gemeente helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes. Elke deelnemende gemeente krijgt na uitvoering van de monitor een rapportage van het onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen.

De monitor is een nieuw instrument dat Active Ageing Nederland in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise heeft ontworpen. Speciaal voor de monitor is een benchmark ontwikkeld, die het mogelijk maakt om de resultaten van een monitor te vergelijken met andere gemeenten, met provincies en met de landelijke situatie.

Bruikbare gegevens

Peter Smit, directeur van Active Ageing Nederland, vertelde bij de start van het symposium dat de komst van de monitor zorgvuldig is voorbereid. “De vragenlijst van de monitor heeft betrekking op uiteenlopende thema’s die voor ouderen van belang zijn. Van de woonsituatie tot de bereikbaarheid van voorzieningen en van sociale participatie tot de wijze waarop de gemeente met ouderen communiceert. De monitor is uitgebreid getest. Het aantal vragen is te overzien en we hebben er alles aan gedaan om de vragen niet te moeilijk te maken. Het is in mijn ogen gelukt om een monitor te maken die voor een gemeente veel bruikbare gegevens oplevert.”
En: “Active Ageing Nederland is een netwerkorganisatie die samen met de aangesloten partners een bijdrage wil leveren aan gezond en zelfstandig ouderen worden. De monitor kan een impuls geven aan het seniorenbeleid van een gemeente. Daarnaast werkt Active Ageing Nederland aan projecten, producten en diensten die het leven van  ouderen aangenamer kunnen maken.”

Met Jacques Allegro (initiatiefnemer Stadsdorp Zuid, Amsterdam), Edgar Keehnen (AgeWise) en Jasper Klapwijk (strateeg) kende het symposium drie ervaren sprekers met inspirerende verhalen uit de praktijk. Pieter Paul Verheggen, directeur van Motivaction, tekende met een gloedvol betoog voor de officiële lancering van de monitor. En hij gaf ook aan dat een grootschalig benchmark-onderzoek onder ruim 2.500 senioren van 55 jaar en ouder een aantal zeer opvallende resultaten opleverde.

Zorgen over de woonsituatie

Bijna 20% van de ondervraagde senioren acht de huidige woonsituatie ongeschikt om te blijven wonen als men ouder wordt. Daarbij komt dat nog eens een derde van de senioren zich zorgen maakt over de (geschiktheid van de) woonsituatie. Uit nadere analyse van de cijfers blijkt dat het niet de inrichting van de woning is die het wonen op oudere leeftijd (met minder validiteit) onmogelijk maakt; 46% van de ondervraagde senioren geeft aan dat men met aanpassingen aan bijvoorbeeld de trap, de bad- en/of de slaapkamer de woning zelf wel geschikt kan maken.

De factoren die ouderen aanzetten tot verhuizen hebben te maken met de sfeer en infrastructuur van de buurt of de wijk waar men woont:  slechte bereikbaarheid van voorzieningen, gebrekkig openbaar vervoer en het ontbreken van een veilig gevoel (bijvoorbeeld door niet werkende straatverlichting) zijn aspecten waardoor senioren hun directe leefomgeving negatief beoordelen en minder geschikt achten om te blijven wonen.

Beleving van de leefomgeving

Pieter Paul Verheggen: ”Tegen de verwachting in is het niet de inrichting van het huis zelf, maar de beleving van de directe leefomgeving in de buurt en gemeente die ouderen doet overwegen om te gaan verhuizen. Hier hebben vooral lokale bestuurders grote invloed op.”

Die invloed van het lokale bestuur op de woonbeleving van ouderen blijkt ook uit het feit dat veel ouderen aangeven onvoldoende te weten over de mogelijkheden die de gemeente biedt voor zorg aan huis, activiteiten die voor senioren worden georganiseerd en de maatschappelijke hulp voor senioren (bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen). Dit ervaren gebrek aan informatie draagt verder in hoge mate bij aan de ervaren ongeschiktheid van de woonomgeving op latere leeftijd.

Het onderzoek laat verder zien dat er grote regionale en lokale verschillen zijn: zo scoren buurten, wijken en gemeenten in de Friesland en Drenthe significant hoger op aspecten van een veilige en schone leefomgeving. Daarentegen scoren buurten, wijken en gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland juist significant lager op aspecten die te maken hebben met de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de communicatievoorziening door de gemeenten.

Klik hier om de presentatie van Pieter Paul Verheggen te bekijken.

Over het onderzoek

Motivaction heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Active Ageing Nederland en AgeWise. In totaal zijn in de afgelopen periode 2.539 senioren van 55 jaar en ouder online ondervraagd.  De steekproef en resultaten zijn representatief voor heel Nederland op de aspecten regio, geslacht, opleiding en Mentality milieu.

Gemeenten die willen weten hoe het gesteld is met de woonbeleving in hun eigen omgeving (wijk, buurt) kunnen hun score via de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten laten vergelijken met de uitkomsten van het benchmark-onderzoek. De monitor bestaat uit ongeveer zeventig vragen die betrekking hebben op verschillende thema’s. Gemeenten kunnen zelf vragen aan het monitor-onderzoek toevoegen. Belangstelling voor de monitor? Neem contact op met Peter Smit of Mirjam Jonker van Active Ageing Nederland, tel. 026 – 443 82 87.

Jacques Allegro: Stadsdorpen in Amsterdam

Prof. dr. Jacques T. Allegro sprak tijdens het symposium over de stadsdorpen in Amsterdam. Hij was één van de initiatiefnemers van dit project dat in 2008 startte.

In eerste instantie ging het alleen om het StadsdorpZuid. Inmiddels heeft onze hoofdstad meer dan 20 stadsdorpen. Elk stadsdorp is een initiatief van bewoners zelf met als doel om zo lang mogelijk gezond, actief en veilig thuis te blijven wonen onder eigen regie.

De stadsdorpen houden zich bezig met onder meer het inhuren van vaklieden en klussers, zorg aan huis, modern nabuurschap (elkaar betere leren kennen, burenhulp, ontmoetingen, et cetera, communicatie, lekker en gezond eten, juridisch advies, samen dingen doen en de organisatie van bijeenkomsten. Elk stadsdorp kent zijn eigen leden en donateurs. De gemiddelde leeftijd van de leden is ongeveer 75 jaar. Bijna tien jaar na de start neemt het aantal stadsdorpen nog steeds toe.

Klik hier om de presentatie van Jacques Allegro te bekijken.

Edgar Keehnen: De mindset van senioren

‘De mindset van ouderen’. Dat was de titel van de inleiding van Edgar Keehnen, directeur van het bureau AgeWise, docent marketing aan de Hogere Hotelschool Den Haag en auteur van ‘Grey Ocean Strategy’. Dit boek belicht de mindset en het consumentengedrag van 50-plussers. Alle bezoekers van het symposium kregen het boek gratis mee naar huis.

Edgar Keehnen belichtte in zijn presentatie onder meer de zeven ‘soft spots’ van ouder worden: Het positieve, het authentieke, de mens, het nageslacht, het u, de zelfontplooiing en de eenvoud.  Ook belichtte hij een aantal persona’s van 50-plus, zoals de conservatieve Tom, de genieter Emma en Martha, gehecht aan haar woonomgeving.

Klik hier om de presentatie van Edgar Keehnen te bekijken.

Jasper Klapwijk: Vriendelijke wijken voor senioren

Strateeg Jasper Klapwijk hield een presentatie over ‘Vriendelijk wijken voor en door senioren’. Hij hield zijn presentatie aan de hand van verschillende projecten die hij in samenwerking met gemeenten heeft uitgevoerd. Hierbij gaf hij aan wat senioren willen, naar ook wat senioren zelf kunnen bijdragen.

Klik hier om de presentatie van Jasper Klapwijk te bekijken.

Peter Smit: Meer dan de monitor

Bij de start van het symposium vertelde Peter Smit dat Active Ageing Nederland een bijdrage wil leveren aan gezond en zelfstandig ouder worden in Nederland. Om dit te bereiken ontwikkelt de organisatie concepten, producten en diensten die het leven aangenamer maken. Eén van de concepten is de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten.

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten:
–    Helpt gemeenten om de juiste (beleids)keuzes te maken
–    Toont aan wat ouderen echt belangrijk vinden
–    Is op elke schaal (dorp, wijk, gemeente) uitvoerbaar
–    Kan per gemeente op maat (extra vragen of stellingen) worden uitgevoerd
–    Levert een rapportage op, inclusief conclusies en aanbevelingen
–    Laat zich vergelijken met andere gemeenten, met provincies en met de landelijke situatie (benchmark)
–    Is (extra) interessant in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2018).

Peter Smit: “De monitor is een middel (hulpinstrument) en geen doel op zich. Het is belangrijk om de follow up van de monitor goed te faciliteren. Meten alleen is onvoldoende en brengt nog geen veranderingen teweeg.”

Klik hier om de presentatie van Peter Smit te bekijken.

Napraten op terras

Het was en bleef mooi weer tijdens de dag van het symposium. De bezoekers hadden op het terras van Hotel De Roskam in Rheden alle gelegenheid om de monitor en andere zaken met elkaar te bespreken. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.

Benieuwd naar de foto’s van het symposium? Klik hier.

website: Netcreators