Kom ook naar het symposium ‘Lokale seniorenbehoefte in beeld’

Kom ook naar het symposium ‘Lokale seniorenbehoefte in beeld’

Zijn ouderen in uw gemeente tevreden over hun woon- en leefomgeving? Zijn de voorzieningen voor senioren goed bereikbaar? Houdt de gemeente rekening met de woonwensen van 50-plussers? Is de zorg voor ouderen goed geregeld? Hoe groot is de kans dat ouderen in uw gemeente vereenzamen? Zijn er leuke buurtcentra waar senioren elkaar kunnen ontmoeten?

Allemaal vragen die aan de orde komen in de monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Een nieuw instrument dat Active Ageing Nederland in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise voor gemeenten heeft ontwikkeld. De monitor wordt gepresenteerd tijdens een symposium op donderdag 6 juli aanstaande in Sandton Hotel De Roskam in Rheden.

Het symposium is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en voor professionele organisaties die zich met hun producten en diensten op senioren richten. Tijdens het symposium wordt toegelicht hoe de monitor de wensen, meningen en behoeftes van ouderen in een gemeente in beeld brengt. Elke deelnemer krijgt het boek ‘Grey Ocean Strategy’ mee naar huis.

Harde en zachte kennis

Diverse sprekers geven tijdens het symposium aan dat het van groot belang is dat gemeenten bij het uitstippelen van hun (senioren)beleid rekening houden met de meningen, wensen en behoeften van ouderen zelf.

Harde kennis (zoals demografische gegevens, cijfers over de gezondheid, de financiële positie e.d.) zijn meestal wel beschikbaar, maar er is ook zachte kennis nodig over de vraagzijde van de senioren zelf. Wat zijn wensen ten aanzien van de woonomgeving? Welke behoefte hebben ouderen aan ondersteuning, activiteiten en participatie? Wat is de informatiebehoefte? Welke maatregelen zijn nodig ten aanzien van het langer zelfstandig wonen?

De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente. Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen zelf de hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in hun gemeente echt belangrijk vinden. In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de overheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. Gemeenten ondervinden de gevolgen van de vergrijzing. De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten.

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes. Elke deelnemende gemeente krijgt na uitvoering van de monitor een rapportage. Dit document wordt bij oplevering toegelicht en besproken.

Benchmark

Ten behoeve van de monitor heeft Active Ageing Nederland samen met Motivaction en AgeWise een benchmark ontwikkeld, die het mogelijk maakt om de resultaten van een monitor te vergelijken met andere gemeenten, met provincies en met de landelijke situatie. Tijdens het symposium zal Pieter Paul Terheggen, directeur van Motivaction, de monitor en de benchmark nader toelichten.

Naast uitvoering van de monitor kan Active Ageing Nederland gemeenten ook ondersteuning bieden bij de opzet van (interactieve) communicatietrajecten met ouderen, de bouw van een website, het organiseren van een congres of het activeren van social media. Ter aanvulling van de monitor is een concept ontwikkeld voor een 24 uurssessie waarin de gemeente, lokale samenwerkingspartners en ouderen zelf binnen één dag de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke beleid bespreken.

Deelname aan symposium

Heeft u belangstelling voor de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten? Kom dan naar het symposium op donderdag 6 juli aanstaande. Aanmelden is mogelijk via deze pagina. Deelname aan het symposium is al mogelijk vanaf € 25,00.

 

Peter Smit, directeur Active Ageing Nederland: “De monitor is een kort onderzoek dat laat zien wat ouderen in een gemeente echt belangrijk vinden. Deze informatie is van onschatbare waarde voor gemeenten die hun senioren serieus nemen.”

Pieter Paul Terheggen, directeur Motivaction: “We beschikken over een benchmark die de resultaten van de monitor in een gemeenten kan vergelijken met wat ouderen in Nederland, in een provincie of in andere gemeenten van dezelfde onderwerpen vinden.”

Edgar Keehnen, directeur AgeWise: “De samenstelling van de doelgroep en de meningen van senioren verschillen per stad. En lokaal zijn er weer verschillen tussen wijken. De monitor brengt deze verschillen in beeld.”

Ronald Provoost, onderzoeker: “Meten is weten. We praten nog teveel over ouderen in plaats van met ouderen.”

website: Netcreators