Meer aandacht voor senioren(beleid)

Meer aandacht voor senioren(beleid)

Nederland heeft, net als veel andere landen, te maken met een sterke vergrijzing. Nog even en dan telt ons land meer dan zeven miljoen 50-plussers. De vergrijzing staat inmiddels ook bij veel gemeenten op de politieke agenda. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben veel nieuw gekozen bestuurders aangegeven dat meer aandacht moeten worden besteed aan senioren(beleid).

De ouderenzorg, de Wmo, langer zelfstandig wonen, de vereenzaming onder ouderen, het gebrek aan geschikte en betaalbare woningen, de mobiliteit, de bereikbaarheid van gebouwen en voorzieningen. Het zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen waarover gemeenten zich moeten buigen. Sinds de overheveling van taken van de rijksoverheid in 2015 is het ouderenbeleid vooral een zaak van de gemeenten.

De huisvesting van senioren is een thema dat aandacht vraagt. Het is immers van belang dat een gemeente zelfstandig wonende ouderen (al dan niet met zorg aan huis) een geschikte woning kan aanbieden. De vraag naar (betaalbare) seniorenwoningen neemt toe. Tot 2021 moeten er jaarlijks minimaal 44.000 geschikte woningen voor senioren bijkomen. Dit kunnen nieuwbouwwoningen zijn, maar ook bestaande woningen die worden aangepast.

Active Ageing Nederland brengt via de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten in beeld op welke punten een gemeente haar (senioren)beleid kan verbeteren. Maar ook bij (vervolg)trajecten kan het expertteam van Active Ageing Nederland advies en ondersteuning bieden.

Monitor

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten is een instrument dat Active Ageing Nederland in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise heeft ontwikkeld. De monitor brengt in beeld wat ouderen in hun gemeente echt belangrijk vinden.

Speciaal voor de monitor heeft Motivaction een landelijke benchmark uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om de lokale resultaten van de monitor te vergelijken met bijvoorbeeld de landelijke score. Desgewenst kan Motivaction een thema via een vervolgonderzoek verder uitdiepen. Ook kunnen per gemeente stadsdelen, wijken en buurten nader onder de loep worden genomen. De monitor kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste (beleids)keuzes.

Beleidsplannen

Naast de uitvoering van de monitor houdt Active Ageig Nederland zich bezig met het ontwikkelen (en uitvoeren) van gemeentelijke beleidsplannen voor senioren. Hierbij kan het gaan om integraal seniorenbeleid, maar ook om plannen op het gebied van wonen, mobilieit, communicatie of sociale participatie. Ook worden concrete projecten uitgevoerd, zoals het begeleiden van bouwplannen, de opzet van activiteiten, het realiseren van nieuwe ontmoetingsplekken of de aanleg van beweegtuinen.

Active Ageing Nederland helpt gemeenten die (meer) werk wil maken van hun seniorenbeleid. De vragen van gemeenten hebben vooral betrekking op:

  • De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten (kwantitatief en kwalitatief onderzoek).
  • Het ontwikkelen van nieuwe beleidsplannen (visies, seniorenagenda, et cetera).
  • Het verbeteren van de communicatie (en de contacten) met senioren.
  • Het organiseren van events (lokaal kenniscongres, themasessies, groepsdiscussies, et cetera).
  • Projecten die de sociale participatie versterken.
  • Coaching en begeleiding van senioren (adviescomissies, seniorenraden).
  • Het realiseren van nieuwe ontmoetingsplekken in wijken.
  • De aanleg van beweegpleinen en vitaliteitstuinen.
  • Tijdelijke ondersteuning van gemeentelijke projecten.

Betere communicatie

Onderzoek toont aan dat (nog) niet alle ouderen overweg kunnen met een smartphone of tablet. Toch hebben veel ouderen behoefte aan een app of een website die informatie van en over hun gemeente op een begrijpelijke en eenvoudige manier ontsluit. Op dit moment werkt Active Ageing Nederland met andere partners aan de ontwikkeling van een app die een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de communicatie tussen een gemeente en senioren.

Naast belangrijke informatie (over bijvoorbeeld het Wmo-beleid, subsidies, activiteiten voor ouderen en de bereikbaarheid van gemeentelijke diensten) kan de app worden voorzien van andere functies, zoals beeldbellen, alarmering, beveiliging, een agenda, muziek en spelletjes. Ook kunnen producten en diensten aan huis worden aangeboden. Een gemeente werkt zelf mee aan de ontwikkeling van de app (inhoud) en kan de app gratis aan senioren aanbieden op basis van een licentieovereenkomst. De app is niet voor alle senioren een uitkomst. Met name oudere senioren hechten waarde aan informatie op papier.

Heeft u belangstelling voor de monitor of andere diensten van Active Ageing Nederland? Mail dan naar info@activeageingnederland.nl of neem telefonisch contact op via 026 – 443 82 87.

website: Netcreators