Opbrengst Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten

Opbrengst Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten

De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente. In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving.

Gemeenten ondervinden de gevolgen van de vergrijzing. De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten. De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste (beleids)keuzes.

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten maakt duidelijk welke gemeenten echt werk maken van hun seniorenbeleid als het gaat om zaken als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie.

Voor de monitor is een vragenlijst opgesteld. Desgewenst kan een gemeente zelf vragen toevoegen. Door beantwoording van de vragen worden behoeften, wensen, meningen en irritaties van ouderen met betrekking tot verschillende thema’s in kaart gebracht.

Hoe werkt de monitor?

De monitor bestaat uit ongeveer zeventig vragen die betrekking hebben op verschillende thema’s.  De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten bevat de volgende hoofdelementen:

•    Visie van de senior in de gemeente zelf (onderzoek onder senioren).
•    Desk research (aantal senioren, regelgeving, aanwezige voorzieningen, et cetera).
•    De gemeente die zelf vragen beantwoordt over de feitelijke situatie.
•    Field research door ervaringsdeskundigen (optioneel).

Wat kost de monitor?

De uitvoering van de (basisversie van de) Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten kost € 13.500,– (exclusief BTW). Daarnaast kan een gemeente kiezen voor een aantal aanvullende opties, zoals het organiseren van bijeenkomsten met ouderen of uitvoering van de monitor per wijk. Voor aanvullende zaken is een menukaart samengesteld.

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten bestaat uit de volgende stappen:
•    Gesprek met gemeente en bevestiging opdracht (en mogelijk aanvullende acties)
•    Nadere afstemming over het onderzoek met gemeente en partijen/personen die bij de monitor zijn/worden betrokken
•    Doornemen vragenlijst en bespreking aanvullende vragen met gemeente en met Motivaction
•    Uitvoering veldwerk: gemeente levert adressen aan van deelnemers aan het onderzoek in de gemeente. Veldwerk staat standaard online gepland, in overleg is andere aanpak mogelijk.
•    Analyse resultaten en rapportage met conclusies, aanbevelingen en aandachtspunten (standaard vergelijking uitkomsten gemeente met uitkomsten provincie).
•    Presentatie en toelichting rapportage bij gemeente (en discussie).

website: Netcreators