Ranglijst Seniorvriendelijke Gemeenten

Ranglijst Seniorvriendelijke Gemeenten

Active Ageing Nederland wil in 2017 meer gemeenten verbinden aan het project Seniorvriendelijke Gemeenten. De bedoeling is dat dit project een bijdrage levert aan (het verbeteren van) de kwaliteit van het seniorenbeleid van gemeenten. Binnen het project krijgen gemeenten via een speciale monitor (en eventueel aanvullend onderzoek) in beeld welke zaken goed gaan en welke zaken beter kunnen. Op basis van de monitor krijgt een gemeente een ‘rapportcijfer’ die de gemeente een positie geeft op de ranglijst van Seniorvriendelijke Gemeenten.

De monitor maakt laat zien welke gemeenten echt werk maken van hun seniorenbeleid als het gaat om zaken als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie. Active Ageing Nederland volgt hierbij de thema’s die de World Health Organization (WHO) voor het mondiale netwerk van ‘Age Friendly Cities’ heeft vastgesteld. De WHO wil met dit project steden uitnodigen meer seniorvriendelijk te worden om daarmee het potentieel, dat ouderen hebben voor de maatschappij en de stad, te kunnen benutten. Volgens de WHO ‘stimuleert een seniorvriendelijke stad het actief ouder worden door de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om zo de kwaliteit van leven voor de ouderen te vergroten’.

Explosieve vergrijzing

De belangrijkste reden voor de oprichting van Active Ageing Nederland is de explosieve vergrijzing waarmee Nederland te maken heeft. Nog even en bijna de helft van de Nederlanders behoort tot de 50-plussers. Volgens de Rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op (beleids)thema’s als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid, voeding, sport & beweging en vrije tijd. Steeds meer gemeenten ondervinden de gevolgen van de vergrijzing. Het project Seniorvriendelijke Gemeenten kan helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

Bij de opzet van het project is ook rekening gehouden met de inhoud van het Europese jaar van ‘Active Ageing en het bevorderen van solidariteit tussen generaties’ (2012). Het Europese campagnejaar heeft zonder meer bijgedragen aan de bewustwording bij bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen over de noodzaak zich op alle niveaus in te zetten om ouderen zo lang mogelijk als volwaardige deelnemers in onze samenleving actief te houden.

Thema’s

Het project Seniorvriendelijke Gemeenten telt tien thema’s: negen thema’s die betrekking hebben op beleidsvelden van een gemeenten en Langer Zelfstandig Wonen als parapluthema. De thema’s zijn:

Langer Zelfstandig Wonen, openbare ruimte en gebouwen, mobiliteit en infrastructuur, huisvesting, sociale participatie, burgerparticipatie en werkgelegenheid, communicatie & informatie, innovatieve producten, sport & beweging en gezondheid & voeding.

In de monitor wordt eerst ingegaan op de feitelijke situatie en het bestaande beleid in een gemeente. Hierbij wordt ook de rol van de gemeente belicht in het proces om tot een goed product te komen (beleid, acties, organisatie, communicatie). Bij de vraagstelling worden relevante publicaties gebruikt als onderbouwing en ter inspiratie. Naast de gemeente worden ook de senioren zelf bij de monitor betrokken. Tijdens het onderzoek worden de meningen rn wensen van senioren in beeld gebracht.

In de uiteindelijke rapportage worden alle resultaten van de monitor inbeeld beeld gebracht, inclusief de meningen en wensen van senioren.  Verder worden de best practices beschreven, zoals ze bij andere gemeenten zijn geregistreerd. Bij de presentatie van het rapport geven de ervaren experts in een persoonlijk onderhoud ook hun visie over de conclusies en aandachtspunten. Ook worden concrete aanbevelingen gedaan die kunnen leiden tot een beter seniorenbeleid.

Heeft uw gemeente belangstelling voor uitvoering van de monitor? Mail dan naar info@activeageing.nl of neem telefonisch contact op via het nummer 026 – 443 82 87.

Foto: Pexels

website: Netcreators