Senioren spreken zich uit over hun gemeente

Senioren spreken zich uit over hun gemeente

De belangstelling voor de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten neemt toe. Vrijwel elke gemeente heeft te maken met een enorme toename van het aantal ouderen. Uit onderzoek van de rijksoverheid blijkt dat de sterke vergrijzing grote invloed heeft op de (inrichting van de) samenleving en dus ook op het beleid van de gemeenten. De resultaten van de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten kunnen gemeenten helpen bij het maken van de juiste (beleids)keuzes. Peter Smit, directeur Active Ageing Nederland: “De gemeente krijgt via de monitor in beeld welke zaken goed gaan en welke zaken kunnen worden verbeterd. Zonder onderzoek is dat niet altijd duidelijk.”

Na de lokale verkiezingen van vorige maand zijn in veel gemeenten de collegeonderhandelingen in volle gang. Binnenkort worden in veel gemeentes duidelijk welke partijen een coalitie gaan vormen en dan worden ook de wethoudersposten ingevuld. Vaak wordt ook een collegeprogramma opgesteld. Hierin worden de belangrijkste plannen en ambities van het nieuwe college vastgelegd. In veel gemeenten krijgt de explosief groeiende doelgroep senioren in de nieuwe beleidsvoornemens voor de komende jaren extra aandacht.

Verbeteren (senioren)beleid

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten geeft aan wat senioren in hun gemeente echt belangrijk vinden, waar behoeftes van ouderen liggen en hoe de gemeente hier effectief op in kan spelen. En die behoefte kan per stadsdeel of wijk behoorlijk verschillen. Op basis van de monitor zijn gemeenten in staat om hun (senioren)beleid te verbeteren. Edgar Keehnen, directeur AgeWise: “Een gemeente kan zelf veel belangrijke gegevens over ouderen verzamelen en ambities opnemen in beleidsnota’s, maar het is van cruciaal belang dat ouderen zelf bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid worden betrokken en dat er echt naar hen geluisterd wordt.”

Het proces van de monitor, van de start van het onderzoek tot aan de eindrapportage (met conclusies en aanbevelingen) neemt ongeveer zes weken in beslag. De monitor bestaat onder meer uit een vragenlijst die senioren via de gemeentelijke website kunnen beantwoorden. Daarnaast vindt een telefonische enquête plaats. Aanvullend worden (groeps)gesprekken en straatinterviews gehouden.

De monitor is ontwikkeld door Active Ageing Nederland, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction, adviesbureau Agewise (seniorenmarketing) en seniorenexpert Ronald Provoost (H3ROES).

Thema’s

Bij de uitvoering van de monitor krijgen ouderen te maken met vragen en stellingen over thema’s als huisvesting, langer zelfstandig wonen, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, sociale participatie, vereenzaming en communicatie. Active Ageing Nederland volgt de thema’s die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt in de checklist van Age Friendly Cities. Volgens de WHO ‘stimuleert een seniorvriendelijke stad het actief ouder worden door de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om zo de kwaliteit van leven voor ouderen te vergroten’.

Hoe denken ouderen over het beleid van de gemeente? Zijn ze tevreden over de woonomgeving en de voorzieningen? Is er veel vraag naar seniorenwoningen of willen ouderen liever hun bestaande  woning aanpassen? Zijn ouderen tevreden over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare gebouwen in hun gemeente? Wat moet er in hun ogen echt verbeteren in de gemeente? Allemaal vragen die via de monitor worden beantwoord. Ook kan een gemeente zelf vragen aan het onderzoek toevoegen. Ronald Provoost, seniorenexpert: “Meten is weten. We praten nog teveel over ouderen in plaats van met ouderen. De resultaten van de monitor leveren voor een gemeente altijd zeer nuttige informatie op.”

Benchmark

Ten behoeve van de monitor heeft Active Ageing Nederland samen met Motivaction en AgeWise een benchmark ontwikkeld. Pieter Paul Verheggen, directeur Motivaction: “We beschikken over een benchmark die de resultaten van de monitor in een gemeente kan vergelijken met wat ouderen in Nederland, in hun regio of in andere gemeenten van dezelfde onderwerpen vinden.” De ambitie is om de monitor in zoveel mogelijk gemeenten uit te voeren. Op die manier wordt duidelijk hoe seniorvriendelijk Nederland is.

Naast uitvoering van de monitor kan Active Ageing Nederland gemeenten ook ondersteuning bieden bij de opzet van (interactieve) communicatietrajecten met ouderen, de vervaardiging van een speciaal beleidsplan voor senioren, het organiseren van een congres of het activeren van social media. Ook is een concept ontwikkeld voor een 24 uurssessie waarin de gemeente, lokale samenwerkingspartners en ouderen zelf binnen één dag de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke beleid bespreken.

Heeft uw gemeente belangstelling voor uitvoering van de monitor? Mail dan naar info@activeageingnederland.nl of neem telefonisch contact op via 026 – 443 82 87.

website: Netcreators