Stijging vraag naar combinatie wonen en zorg

Stijging vraag naar combinatie wonen en zorg

Het afgelopen half jaar is in opdracht van WBO Wonen, Menzis en de gemeente Oldenzaal onderzoek gedaan naar de behoefte van wonen en zorg in Oldenzaal. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren groter is dan het huidige aantal beschikbare – geschikte – woningen. Behalve onderzoek op basis van cijfers, is ook gebruik gemaakt van cliëntenpanels en inbreng door professionals van zorgpartijen en welzijnsinstellingen.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren toeneemt. Op dit moment zijn er onvoldoende woningen geschikt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De opgave ligt in het aanpassen van bestaande woningen en vastgoed en bij nieuwe plannen rekening te houden met de toekomstige vraag.

Woningen voor ouderen

Voor ouderen geldt dat er zowel voor verpleeghuiszorg (intramuraal wonen) als voor o.a. aanleunwoningen (beschut wonen) een steeds groter tekort aan woonruimte ontstaat. De vraag naar woningen die al geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen neemt toe. Denk hierbij aan appartementen of grotere woningen waar een slaap- en badkamer beneden aangebouwd is of kan worden. Uit de klantenpanels en de input van de professionals bleek ook de behoefte aan nieuwe woonvormen met levensloopgeschikte woningen, zoals het hofjeswonen en andere vergelijkbare concepten. Een actueel voorbeeld is ‘de Noaberhof’, waar mensen met en zonder ondersteuning met elkaar kunnen samenleven en op elkaar kunnen toezien.

Uitvoeringsprogramma

De resultaten uit het onderzoek worden opiniërend aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wordt daarbij gevraagd om op basis van de conclusies mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Mede op basis van deze input worden vervolgens samen met de betrokken professionals de doelen voor de komende jaren bepaald, waarna gezamenlijk aan de slag wordt gegaan met acties vanuit een uitvoeringsprogramma.

 

[Bron: gemeente Oldenzaal/Foto: Pixabay]

website: Netcreators